DAAROM
AUTOSCHADESHOP

✔  Duidelijke Prijzen

Geen onduidelijkheden of misleidingen: De prijs die u betaald incl. BTW is direct te zien.

  Gratis Verzenden > 60,50

  14 dagen Bedenktijd

  Veilige Bestelomgeving

  Persoonlijk Contact

  Bellen? 010-4136789

  Emailen? Klik hier


VEILIG BETALEN

 

VEILIG VERZENDEN

Verzending

Zoek uw product

 x 

Uw AUTOSCHADESHOP winkelwagen is leeg

Zodra u artikelen heeft geselecteerd komt hier uw winkelwagen te staan.

Hechtprimer Kunststof 400 ml

Printen
Hechtprimer Kunststof 400 ml (TSP030). Sneldrogende Primer om kunststof te overspuiten en herstellen. Hechtprimer zorgt voor hechting van verven, lijmen en inkten op kunststof.
Prijs incl. BTW  € 21,55
Beschrijving

Hechtprimer Kunststof

Kunststof repareren? Zorg voor een goede hechting!

Kunststof Hechtprimer gebruik je wanneer je kunststof gaat verven, lakken of spuiten, om de verf goed te laten hechten aan het kunststof.

Kunststof Hechtprimer gebruik je ook wanneer je kunststof gaat herstellen met bijvoorbeeld Kunststof Reparatie middelen zoals bijvoorbeeld met een 2K PolyUrethaan. Kunststof Hechtprimer is dan een perfect middel om een goede hechting tussen kunststof en het reparatiemiddel te krijgen.

Autoschadeshop - schadeherstel artikelen   Kunststof Hechtprimer in Spuitbus.

TSP030 is een kwalitatief hoogwaardige, sneldrogende hechtprimer voor het behandelen van onbehandelde ondergronden van vele soorten kunststof.

 • Ideale hechtingsprimer te gebruiken op meeste kunststoffen.
 • Slechts 1 lichte laag hechtprimer is voldoende.
 • Uitstekende hechting van kunststof en verf en/of reparatiemiddelen.
 • Sneldrogend, dus je kan snel verder met je reparatiewerkzaamheden.
 • Hechtprimer kunststof is herschilderbaar na 15 minuten, overspuitbaar met alle verfsystemen.

 

Autoschadeshop - schadeherstel artikelen   Kunststof Reparatie Hechtprimer

Hechtprimer zorgt voor hechting van verven, lijmen en inkten op kunststof.

Hechtprimer is speciaal ontwikkeld om de hechting te vergroten van het Kunststof Reparatiemiddel met de te repareren plastic delen.

De kunststof reparatie primer is een samenstelling van harsen verspreid in oplosmiddel om kunststof oppervlakken voor te bereiden op toepassing van Kunststof Reparatiemiddel en Lak.

Toepassing van de primer verbetert de hechting van structurele kleefstoffen van thermoplastische materialen zoals PPMA, SAN, PP, PA, TPU, hard PVC, CA, etc.

 

Autoschadeshop - schadeherstel artikelen   Gebruikstips Hechtprimer Kunststof Reparatiemiddel

1. Goed schudden voor gebruik.

Spuitbussen moet je altijd goed schudden voor gebruik, circa 2 minuten. Goed schudden doe je om de ingredienten goed te vermengen zodat het product werkt zoals het is samengesteld en ontworpen.

Gebruik spuitbussen op kamertemperatuur, de ideale verwerkingstemperatuur is 15 tot 25°C.

Een goede tip is met een spuitbus een proefstukje te spuiten zodat vervuiling in de nozzle er uit is en om te controleren of de spuitbus goed te laten spuiten.


2. Goed schoon, droog en vetvrij maken.

Bij alle reparatiewerkzaamheden en bij alle verf werkzaamheden is het belangrijk om de ondergrond goed schoon, droog en vetvrij te maken. Ten behoeve van een goede hechting is dit onontbeerlijk.

Reinigen en ontvetten kan je perfect en makkelijk doen met een spuitbus FOAM-it of Carasol. Maak daarna droog met een schone pluisvrije doek.


3. Licht opschuren

Een andere onmisbare stap in het goed laten hechten van reparatiemiddelen en lakken is licht opschuren. Schuur het kunststof licht op met een schuurmiddel met schuurkorrel rond de P600.

Onze TIP: Schuurvlies is erg makkelijk in gebruik. Hier schuur je egaal en makkelijk mee. Als het schuurvlies wat vol raakt met stof klop je hem eenvoudig uit om verder te kunnen schuren, kijk eens naar SBR10: zeer fijn - P360
SBR20: ultrafijn - P1500.


4. Dunne laag Hechtprimer opspuiten

Spuit een dunne laag van de hechtprimer op te repareren delen, houd een afstand aan van circa 25 tot 30 centimeter tot het te behandelen oppervlak.

Houdt de spuitbus met kunststof hechtprimer in een vertikale positie.

De hechtprimer in maximaal twee (2) dunne lagen aanbrengen. Spuit niet overdadig Hechtprimer op, dat is niet nodig en bovendien voorkom je er druipen en en verspilling mee.


5. Kunststof verven of repareren

Kunststof Hechtprimer droogt snel, zodra het droog aan voelt kan je verder met je reparatiewerkzaamheden.
Wil je het kunststof gaan lakken? Wacht dan tot volledige droging en start met lakken na 15 minuten.

Na het drogen hoef je de hechtprimer niet meer te schuren.
Zodra de hechtprimer droog is is de kunststof met hechtprimer, zonder schuren overspuitbaar met alle verfsystemen.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.


Klaar?

TIP: Wil je de spuitbus op een later tijdstip nog eens gebruiken?
Voor alle soorten spuitbussen is het heel handig om na gebruik het ventiel (nozzle) schoon te spuiten: dit doe je door de spuitbus ondersteboven te houden en de sproeikop (nozzle) circa 5 seconden ingedrukt houden, het drijfspuit spuit het product uit de nozzle zodat daar geen product meer in zit en de nozzle niet zo gauw zal verstoppen. Klaar voor een volgende keer!

 

Autoschadeshop - schadeherstel artikelen   Hulpmiddelen bij het repareren van kunststof

Voor het repareren van kunststof hebben we diverse hulpmiddelen.

 • Kunststof Reparatiemiddel in 2K Koker
 • Mixer tips, mix nozzles, om de twee componenten te vermengen in de juiste verhouding
 • Kunststof Reparatie Doseerpistool waar de patronen precies inpassen
 • Versterkingsmat voor extra versterking bij kunststof reparaties aan bijv. bumpers
 • Contourmat 12cm x 3,6m
 • Kunststof Hechtprimer
 • Kunststof Reiniger
 • Schuurpapier of schuurvlies art.nr. SBR.

 

Autoschadeshop - schadeherstel artikelen   Kunststof Reparatiemiddel verkrijgbaar in 3 verschillende droogsnelheden

De verwerkingstijden van Kunststof Reparatie zijn:

LANGZAAMDROGEND

Heb je nog niet met dit Kunststofreparatiemiddel gewerkt? Als je nog niet met dit product gewerkt hebt, raden we absoluut de langzaamdrogende variant aan.
Met Kunststof Reparatie patroon Slow heb je de tijd om het kunststofreparatiemiddel naar wens aan te brengen.

Kunststof Reparatie Patroon Slow - Langzaamdrogend
Verwerkingstijd 3.5 minuut, 50 ml., art.nr. PLI03


GEMIDDELDE DROOGSNELHEID

Kunststof Reparatie Patroon Medium - Gemiddeld Sneldrogend
Verwerkingstijd 1,5 minuut, 50 ml., art.nr. PLI02


ZEER SNELDROGEND

LET OP: De FAST variant droogt zeer snel! Voor geroutineerde mensen, mensen die dit product al goed kennen, is er Kunststof Reparatiemiddel FAST

Kunststof Reparatie Patroon Fast - Sneldrogend (Voor de Professional)
Verwerkingstijd 25 seconden, 50 ml., art.nr. PLI01

 

Autoschadeshop - schadeherstel artikelen   Hulpmiddelen bij het aanbrengen van Kunststof Reparatie:

Mixertips en Mengpistool zijn een vereist hulpmiddel om de kokers Kunststof Reparatie te kunnen gebruiken. Daarnaast zijn er nog een aantal hulpmiddelen waarmee je het eindresultaat van je kunststof reparatie kunt verbeteren.

 

Gebruiksadvies

Gebruik bij het verwerken van Kunststof Hechtprimer in Spuitbus Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld handschoenen, mondkapje en een veiligheidsbril.

 

Gevaren, gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen voor dit product

Veiligheidsinformatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 

Gevarenpictogrammen (CLP):

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

 

Signaalwoord (CLP): Gevaar

Bevat: Koolwaterstoffen, C6-C7, iso-alkanen, cyclische, < 5% n-hexaan; Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 5% n-hexaan; Reaction mass of ethylbenzene and xylene


Gevarenaanduidingen (CLP):

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373 - Kan schade aan organen (gehoororganen) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen (CLP):


P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Beschermende handschoenen, Oogbescherming, Gelaatsbescherming.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P260 - Stof of nevel niet inademen.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P405 - Achter slot bewaren.
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

CONTACT

Vragen over onze producten of over de webshop? Neem contact met ons op:

Stuur ons je bericht
Klik hier voor ons emailadres

Kom bij ons langs
Mercuriusweg 2a
3113 AR SCHIEDAM